הסכם שירות

הסכם שירות

-בין –

"ביגנט פתרונות בע"מ"
(להלן: "המפעיל")

– לבין –

מקבל השירות
(להלן: "הלקוח")

הואיל והמפעיל מספק שירותי אינטרנט,
והואיל והלקוח מקבל שירותי אינטרנט מן המפעיל,
והואיל והמפעיל מסכים להעניק ללקוח את השירות בתנאים כמפורט בהסכם זה;

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

השירות מותנה בפעילותם התקינה של כל הגורמים המעורבים ו/או הקשורים לשירותי אינטרנט ובין השאר, רשת הטלפונים הארצית, ספקי האינטרנט של הלקוח, המפעיל ו/או המשתמש, שרתי הלקוח, המפעיל ו/או המשתמש וכל ציוד ו/או חומר אחר הקשור ברשת האינטרנט.

המפעיל עושה ויעשה ככל יכולתו לשמור על שלימות הנתונים והמידע המאוחסן בשרתיה,
נוסף לזאת משתמש המפעיל בגיבוי חכם המגבה את המידע באופן יומיומי.
אולם כידוע, אין אפשרות להבטיח 100% חוסר תקלות. לפיכך הלקוח יהיה אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו, המפעיל לא יהיה אחראי/ישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח או לצד שלישי עקב כך.

המפעיל ישתדל לשמור את הלוגים (קבצי המידע על תנועות באתר) למשך חודש לפחות וזאת במידה ואינם גדולים באופן בלתי סביר לדעת המפעיל.
בכל מקרה לא יישא המפעיל באחריות בשל אובדן הלוגים או בשל פגיעה בהם .

המפעיל פועל באמצעים רבים ומגוונים כדי לשמור על המידע בטוח מפני פריצות וגניבות למינהן, בינהם, חומת אש של צ´קפוינט, תוכנות ניטור ועוד, אולם לא יוכל להבטיח כי לעולם
יהיה החומר מוגן. עקב כך מומלץ לא לאחסן פרטים רגישים וחסויים העשויים לגרום לנזק בלתי הפיך.
בכל מקרה, לא יישא המפעיל באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח או לצד שלישי עקב כך.

המפעיל אינו מתחייב שהשירות יינתן כסדרו וללא תקלות ו/או הפסקות ו/או לא יופרע ו/או לא יעוכב ו/או תימנע היכולת להשתמש באתר הלקוח או אתר המפעיל ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל או למחשבי הלקוח או המשתמש ו/או יהיה חסין מפני נזקים, תקלות, כשלים בתוכנה, חומרה, בקווי התקשורת, ו/או לכל נזק ישיר או עקיף העלולים להיגרם ללקוח ו/או לצד ג´ כלשהו עקב האמור בסעיף זה.

הלקוח מתחייב להשתמש בשירותי המפעיל אך ורק למטרות חוקיות, כל ניסיון לשימוש למטרה שאינה חוקית תשמש עילה לסגירת חשבון הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת והלקוח ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל ו/או ללקוחות המפעיל ו/או ללקוח בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין.

המפעיל ידאג לפעילות התקינה של התשתית המסופקת על ידו למתן השירות, ככל שהיא תלויה בו ועל פי שיקול דעתו ובהתאם לתקנים הנהוגים אצל יצרני הציוד ו/או התשתית, ככל שישנם.
המפעיל יספק תמיכה טכנית ללקוח, בשעות הפעילות הרגילות של החברה, כפי שיפורסמו על ידה מעת לעת, וזאת – רק כאשר התקלה נובעת מהתשתית המסופקת על ידה בלבד ואינה נובעת מצדדים שלישיים, כמפורט לעיל.
המפעיל, לפי שיקול דעתו, רשאי להוסיף ו/או לשנות ו/או להחליף את ציוד התשתית, מרכיביו, אביזריו על מנת לאפשר את מתן השירות.

הלקוח מתחייב שלא להשתמש בשירותי המפעיל להפעלת אתרים הקשורים בתעשיית הסקס והפורנוגרפיה, כל שימוש שכזה ישמש עילה לסגירת חשבון הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת והלקוח ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל ו/או ללקוחות המפעיל ו/או ללקוח בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין.

הלקוח מתחייב שלא להשתמש בשרות למטרות אחרות מלבד השירות אותו קיבל ובכלל זה גישה לאזורים בשרת מלבד חשבון הלקוח ו/או ניסיון כניסה ללקוחות אחרים. כל שימוש שכזה ישמש עילה לסגירת חשבון הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת והלקוח ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל ו/או ללקוחות המפעיל ו/או ללקוח בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין.

הפצת דואר
הלקוח מתחייב שלא לשלוח דואר פרסומי בהפצה המונית ו/או לנמענים שלא נתנו הסכמתם לכך מראש, הידוע גם בכינויים ספאם ודואר זבל.
שליחה שכזו לא רק שפוגעת בתדמית המפעיל אלא גם עלולה לגרום להכנסתו של המפעיל ל"רשימה שחורה" אשר תמנע מהמפעיל לקיים את השירות ללקוחותיו ותפגע פגיעה ישירה במפעיל ובלקוחותיו.
להסיר ספק מובהר כי הפצה כזו גם אם לא תעשה באמצעות שירותי המפעיל אלא באמצעות צד שלישי והמפרסמת אתר ו/או אימייל המאוחסן על שרתי המפעיל או המשתמשת בשירותי המפעיל על מנת לקלוט מידע או תגובות לפרסום אסורה.

בכל מקרה, שליחת דואר בכמות שמעל 25 בשעה באמצעות השרת אסורה. כל שימוש שכזה ישמש עילה לסגירת חשבון הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת והלקוח ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל ו/או ללקוחות המפעיל ו/או ללקוח בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין.

הלקוח מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות יוצרים באמצעות שירותי המפעיל, בין אם באופן ישיר ובין עם באופן עקיף. כל שימוש שכזה ישמש עילה לסגירת חשבון הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת והלקוח ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל ו/או ללקוחות המפעיל ו/או ללקוח בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין.

הלקוח מתחייב שלא להפעיל שירותים או אפליקציות בשרת אשר עלולים לפגוע או להשבית את פעילותו השוטפת של השרת ו/או לפגוע באבטחת השרת, בכלל זה גם צריכה לא סבירה של מעבד השרת ו/או זיכרון השרת. כל שימוש שכזה ישמש עילה לסגירת חשבון הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת והלקוח ישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל ו/או ללקוחות המפעיל ו/או ללקוח בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון הלקוח וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין.

לקוח אשר מפעיל קבוצת דיון (פורום) ו /או חדרי שיחות (צ´אטים) באתר, מתחייב להפעילם ע"פ הוראות החוק ותוך כדי פיקוח. בכל מקרה מתחייב הלקוח לשפות את ביגנט פתרונות בע"מ על כל תביעה שתוגש עקב שימוש זה.

המפעיל מתחייב להחזיר ללקוח באחסון אתרים תוך 30 יום את כספו ללא צורך במתן הסבר כלשהו, אם נרשם דומיין או מפתח הצפנה על שם הלקוח במסגרת עסקת האחסון ינוכה הסכום מסכום ההחזר הכללי , הדומיין ישאר בכל מקרה על שם הלקוח.

המפעיל מתחייב לעשות ככל שביכולתו על מנת לספק שירות טוב ורציף ללקוחותיו.
בכל מקרה המפעיל לא ייישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם ללקוח באופן ישיר או עקיף או לצד ג´ בגין השימוש בשירותי המפעיל.

רישום דומיין
הלקוח אחראי לבדוק באם שם המתחם (דומיין) שברצונו לרכוש פנוי.
תנאי בסיסי לביצוע הרישום הינו מילוי כל פרטי הטופס באנגלית באופן תקין.
במידה ובוצעה הזמנה לרישום דומיין המפעיל מתחייב לבצע את ההזמנה תוך יום עסקים אחד וזאת במידה ובוצע בכרטיס אשראי ומרגע קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. במקרה של תשלום שאינו באמצעות כרטיס אשראי יבוצע הרישום רק לאחר קבלת התשלום בפועל ובמקרה של המחאה שלושה ימים לאחר הפקדתה.
בכל מקרה לא ישא המפעיל באחריות בשל איחור ברישום של שמות מיתחם (דומיינים), גם אם נתפסו ע"י אחרים או לא נירשמו בזמן.
המפעיל יעשה כמיטב יכולתו על מנת ליידע את הלקוח בדואר אלקטרוני לקראת מועד חידוש הדומיין אך האחריות על חידוש הדומיין הינו על הלקוח בלבד והמפעיל לא יישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם ללקוח באופן ישיר או עקיף או לצד ג´ בגין אי חידוש הדומיין.

מוסכם, כי בכל מקרה סף האחריות של המפעיל יוגבל לסכום השירות שניתן.

לכל אחד מהצדדים תהיה הזכות להפסיק הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת בכתב שתישלח בדואר רשום ומועד סיום ההסכם יהיה בתום 7 יום ממועד קבלת המכתב (להלן: "ההודעה המוקדמת").

על אף האמור לעיל, במקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או במקרה והלקוח איחר ו/או לא שילם למפעיל במועדה את התמורה ו/או בכל מקרה של הפרה יסודית של הסכם זה מצד הלקוח, יהיה המפעיל רשאי לבטל הסכם זה מייד וללא כל התראה וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לו על פי ההסכם ועל פי הדין.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר המפעיל וכן בתשתית הטכנולוגית המאפשרת מתן השירות, לרבות, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קבצים, עיצוב, טקסט וכל חומר אחר הכלול בהם, הם רכושו של המפעיל בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד ג´ כלשהו כל חלק מהנ"ל ללא קבלת אישורו של המפעיל מראש ובכתב.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

על הצדדים להסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה מוקנית בזה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.הלקוח מצהיר, כי קרא היטב ובדק את תנאי הסכם זה וכי עצם קבלת השירות מהמפעיל מהווה הסכמה מצידו לכל הקבוע בהסכם זה ללא כל סייג.

Comments are closed